صفات حمیده وصفات ناپسند

صفات رذیله

بدخوئی

20 دی 1393

ناسازگاری

20 دی 1393

طمع

20 دی 1393