ترتیل استاد پرهیزگار از سوره محمد تا آخر قرآن

بازدید : 1530
تاریخ : 1397/12/24
ترتیل استاد پرهیزگار از سوره محمد تا آخر قرآن

محمد

فتح

حجرات

ق

ذاریات

طور

نجم

قمر

رحمن

واقعه

حدید

مجادله

حشر

ممتحنه

صف

جمعه

منافقون

تغابن

طلاق

تحریم

ملک

قلم

حاقه

معارج

نوح

جن

مزمل

مدثر

قیامه

انسان

مرسلات

نباء

نازعات

عبس

تکویر

انفطار

انشقاق

بروج

طارق

اعلی

غاشیه

فجر

بلد

شمس

لیل

ضحی

شرح

تین

علق

قدر

بینه

زلزله

عادیات

قارعه

تکاثر

عصر

همزه

فیل

قریش

ماعون

کوثر

کافرون

نصر

مسد

اخلاص

فلق

ناس