مطالب و مقالات

صفات حمیده وصفات ناپسند

حلم و خویشتن داری

واژه حلم به معنى فرونشاندن هیجان خشم است. لغت شناس معروف قرآن، «راغب » در مفردات مى نویسد: «الحلم ضبط النفس عن هیجان الغضب؛ حلم كنترل‌كننده نفس از طغیان خشم است». سپس مى گوید: از آنجا كه این حالت از عقل و خرد ناشى مى شود، گاهى حلم به معنى عقل و خرد نیز بكار رفته است. بر همین اساس امیرمومنان على علیه‌السلام مى فرماید: «العقل خلیل المرء، والحلم وزیره؛ عقل دوست صمیمى انسان است و حلم وزیر عقل مى باشد» و نیز مى فرماید: «الحلم نور جوهره العقل؛ حلم نورى است كه حقیقت آن عقل و خرد است».
02 بهمن 1393

عفو و گذشت

23 دی 1393

حیاء

23 دی 1393

خوشرویی

23 دی 1393

احادیث شکر

21 دی 1393

صبر

21 دی 1393

ورع و تقوا

21 دی 1393

بدخوئی

20 دی 1393

ناسازگاری

20 دی 1393

طمع

20 دی 1393