ترتیل سه بار تکرار جزء 30 استاد پرهیزگار

بازدید : 95543
تاریخ : 1398/01/26
ترتیل سه بار تکرار جزء 30 استاد پرهیزگار

سوره ناس

سوره فلق

سوره اخلاص

سوره مسد

سوره نصر

سوره کافرون

سوره کوثر

سوره ماعون

سوره قریش

سوره فیل

سوره همزه

سوره عصر

سوره تکاثر

سوره قارعه

سوره عادیات

سوره زلزال

سوره بینه

سوره قدر

سوره علق

سوره تین

سوره شرح

سوره ضحی

سوره لیل

سوره شمس

سوره بلد

سوره فجر

سوره غاشیه

سوره اعلی

سوره طارق

سوره بروج

سوره انشقاق

سوره مطففین

سوره انفطار

سوره تکویر

سوره عبس

سوره نازعات

سوره نباء