1 . ابن عامر : عبد الله بن عامر یحصبی ( متوفای 118 ) قاری شام ، دو راوی اوهشام بن عمار ( 245 - 153 ) و ابن ذکوان ( 242 - 173 ) هستند که هرگز ابن عامر را درک نکرده اند .

2 . ابن کثیر : عبد الله بن کثیر دارمی ( متوفای 120 ) قاری مکه ، دو راوی او بزی ( 250 - 170 ) و قنبل ( 295 - 191 ) هستند که هرگز او را درک نکرده اند .

صفحه 190

3 . عاصم : عاصم بن ابی النجود اسدی ( متوفای 128 ) قاری کوفه ، دو راوی اوحفص بن سلیمان - پسر خوانده او - ( 180 - 90 ) و شعبه ابوبکر بن عیاش ( 193 - 95 ) هستند . حفص قرائت عاصم را دقیق تر و مضبوطتر می دانست و قرائت عاصم به وسیله او منتشر شده و تا امروز متداول است و همین قرائتی است که امروزه در اکثر کشورهای اسلامی رایج است .

4 . ابو عمرو : زبان ابو عمرو بن علاء مازنی ، ( متوفای 154 ) قاری بصره ، دوراوی او دوری حفص بن عمر ( متوفای 246 ) وسوسی صالح بن زیاد ( متوفای 261 ) هستند که او را درک نکرده اند و به واسطه یزیدی قرائت را از او گرفته اند .

5 . حمزه : حمزة بن حبیب زیات ( متوفای 156 ) قاری کوفه ، دو راوی اوخلف بن هشام ( 229 - 150 ) و خلاد بن خالد ( متوفای 220 ) که قرائت را با واسطه از او گرفته اند .

6 . نافع : نافع بن عبد الرحمان اللیثی ( متوفای 169 ) قاری مدینه ، دو راوی اوعیسی بن میناء ( 220 - 120 ) معروف به قالون - پسر خوانده نافع - و ورش ، عثمان بن سعید ( 197 - 110 ) هستند و این قرائت همان است که در برخی ازکشورهای مغرب عربی امروزه رایج است .

7 . کسائی : علی بن حمزه ( متوفای 189 ) قاری کوفه ، دو راوی او لیث بن خالد ( متوفای 240 ) و دوری ، حفص بن عمر - که راوی ابو عمرو هم بود - ( متوفای 246 ) هستند .

 

منبع - سایت حوزه