ده حدیث گرانبها از حضرت محمد (ص)

بازدید : 3546
زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه
تاریخ : 28 دی 1392
ده حدیث گرانبها از حضرت محمد (ص)

ده حدیث گرانبها از حضرت محمد (ص)

مشمولان شفاعت

اربعه اناالشفيع لهم يوم القيمه:.

1ـ معين اهل بيتي.

2ـ والقـاضـي لهـم حـوائجهم عنـد مـا اضطــروا اليه.

3ـ والمحب لهم بقلبه و لسانه.

4ـ والدافع عنهم بيده.

چهار دسته انـد که مـن روز قيـام شفيع آنهاهستـم:.

1ـ ياري دهنده اهل بيتم، 2ـ بـرآورنـده حـاجـات اهل بيتـم به هنگـام اضطـرار و نـاچـاري،          3ـ دوستدار اهل بيتم به قلب وزبان، 4ـ و دفـاع کننـده از اهل بيتـم با دست و عمل.

خصال صدوق  باب اربعه – ص215- حدیث 1

دوستي آل محمد(ع)

من مات علي حب آل محمد مات شهيدا.

الا و مـن مـات علـي حب آل محمـد مـات مغفـورا له.

الا و من مات علي حب آل محمد مات تائبا.

الا و مـن مـات علـي حب آل محمـد مـات مـومنـا مستکمل الايمان.

الا ومن مات علي بغض آل محمد جاء يوم القيمه مکتـوب بيـن عينيه مايـوس من رحمه الله.

الا و مـن مـات علـي بغض آل محمـد لم يشـم رائحه الجنه. .

کســي که بـا دوستـي آل محمـد (ص) بميـرد شهيـد مرده است.

آگـاه بـاشيـد کسـي که بـا دوستـي آل محمـد (ص) بميـرد آمـرزيـده مــرده است.

آگاه باشيـد کسـي که بـا دوستـي آل محمـد (ص) بميـرد.

تـوبه کـار مـرده است.

آگاه باشيـد کسـي که با دوستـي آل محمـد (ص) بميرد، با ايمان کامل مرده است.

آگاه باشيـد کسـي که با دشمنـي آل محمـد (ص) بميرد، در حالـي به صحراي قيامت مـي آيـد که بـر پيشـانـي اش نـوشته شـده: نـا اميـد از رحمت خدا.

آگاه باشيد کسـي که با دشمنـي آل محمد (ص) بميرد، بـوي بهشت به وي نمـيرسـد.

تفسیر کشاف زمخشری ج 3 ص 267

دوستي اهل بيت (ع)

مـن سره ان يحيي حياتي و يمـوت مماتـي و يسکـن جنه عدن غرسهاربـي فليـوال عليامن بعدي و ليوال وليه و ليقتد بالائمه من بعدي فانهم عترتي و خلقوا مـن طينتي رزقوا فهما و علما و ويل للمکذبين بفضلهم مـن امتي القاطعيـن فيهم ضلتي لا انالهم الله شفاعتي. .

هر کس دوست داشته باشد که چون من زندگي کند وچون مـن بميرد و در باغ بهشتي که پروردگارم پرورده جاي بگيرد.

بايد بعد از من علي را، و دوست او را دوست بداردو به پيشوايان بعد از من اقتدا کند که آنان عترت مـن هستند و از طينتم آفريده شـده اند و از درک و دانـش برخـوددار گرديـده انـد و واي بر آن گروه از امت مـن که برتري آنان راانکار کنند و پيوندشان را با مـن قطع نمايند که خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان نخواهد کرد.

حلیة الاولیاء ج1 ص86

 

ملاک پذيرش اعمال

لايقبل قول الا بعمل و لايقبل قـول و لاعمل الا بنيه و لا يقبل قـول و لاعمل و لا نيه الا باصابه السنه..

نزد خداوند سخني پذيرفته نمي شود مگر آن که همراه با عمل باشد، و سخـن و عملي پذيرفته نمـيشـود مگـر آن که همراه با نيت خالص باشـد. و سخـن و عمل و نيتـي پذيـرفته نمـيشـود مگـر آن که مطـابق سنت بـاشد.

بخار الانوار ج2 ص 172

صفات بهشتي

الا اخبر کـم بمـن تحرم عليه النارغدا؟ قيل بلي يا رسـول الله.

فقال: الهيـن القريب اللين السهل. .

آيا کسـي را که فرداي قيامت، آتـش بر او حرام است به شما معرفي نکنـم؟ گفتند: آري، اي پيامبر خدا.

فرمـود: کسي که متيـن، خونگرم، نرمخـو و آسانگير باشد.

ثواب الاعمال ص 381

 

روزه واقعي

الصـائم فـي عبـاده و ان کـان فـي فـراشه مـا لـم يغتب مسلمــا. .

روزه دار ـ مادامـي که غيبت مسلمانـي را نکرده باشد ـ همـواره در عبادت است، اگر چه در رختخواب خود باشد.

تهذیب الاحکام ج 4 ص 190

بدترين جهنمي

ان اهل النار ليتاذون مـن ريح العالـم التارک لعلمه و ان اشد اهل النار ندامه و حسره رجل دعا عبـدا الـي الله فاستجاب له و قبل منه فاطاع الله فادخله الله الجنه و ادخل الـداعي النار بترکه علمه. .

همانا اهل جهنـم از بوي گند عالمي که به علمش عمل نکرده رنج مي برند، و از اهل دوزخ پشيمانـي و حسرت آن کـس سخت تـر است که در دنيا بنـده اي را به سـوي خـداخـوانده و او پذيرفته وخدا اطاعت کرده و خـداوند او را به بهشت در آورده ولـي خـود دعوت کننـده را به سبب عمل نکـردن به علمـش به دوزخ انداخته است.

اصول کافی ج 1 ص 55

عالمان دنيا طلب

اوحـي الله الـي داود(ع) لاتجعل بينـي و بينک عالما مفتـونا بالدنيا فيصـدک عن طريق محبتي فان اولئک قطاع طرق عبادي المريديـن، ان ادني ما انا صانع بهم ان انزع حلاوه مناجاتي عن قلوبهم. .

خداوند به داود(ع) وحي فرمود که: ميان مـن وخودت عالـم فريفته دنيا را واسطه قرار مده که تو را از راه دوستي ام بگرداند، زيراکه آنان، راهزنان بندگان جـوياي مـن اند، همانا کمتر کاري که باايشـان کنـم ايـن است که شيـرينـي منـاجـاتـم رااز دلشـان بـرکنم.

اصول کافی ج1 ص58

محکم کاري

ولکـن الله يحب عبــدا اذا عمل عملا احکمه .

پيامبـر اکـرم (ص) وقتـي که بـا دقت قبـر سعد بـن معاذ را پـوشـانـد فـرمـود: ميدانـم که قبر سرانجام فرو ميريزد و نظم آن بهم ميخـورد، ولـي خداوند بنده اي را دوست مـيدارد که چـون به کـاري پـردازد آن را محکـم واستـوار انجـام دهـد.

امالی شیخ صدوق  ص231

ثواب اعمال کارساز

سبعه اسبـاب يکسب للعبـد ثـوابها بعد وفـاته: رجل غرس نخلا او حفـر بئرا او اجـري نهرا او بنـي مسجـدا او کتب مصحفا او ورث علمـا او خلف ولـدا صـالحـا يستغفـر له بعد وفـاته. .

هفت چيز است که اگر کسي يکياز آنها را انجام داده باشد، پس از مرگـش پاداش آن هفت چيز به او ميرسد:.

1ـ کسـي که نخلـي را نشـانـده بـاشـد (درخت مثمـري را غرس کـرده بـاشد)،.

2ـ يا چاهي را کنده باشد،.

3ـ يانهري راجاري ساخته باشد،.

4ـ يامسجدي را بنا نموده باشد،.

5ـ ياقرآني نوشته باشد،.

6ـ يـا علمـي را از خـود بـر جـاي نهاده بـاشـد،.

7ـ يا فـرزنـد صـالحـي را باقـي گذاشته بـاشـد که بـراي او استغفـار نمـايـد.

مجموعه ورام ج2 ص110

دیدگاه های کاربران

هیچ دیدگاهی برای این مطلب وارد نشده است!

ارسال دیدگاه